.:  Pozytywna opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr CCCXXXVII.601.2019 z dnia 25 września 2019 r. pozytywnie zaopiniował przedłożoną przez Burmistrza Maszewa informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za pierwsze półrocze 2019 r.

Uchwała

[10:03, 30-09-2019]