.:  APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA MASZEWO

Maszewo, 08.04.2010r.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA MASZEWO

W związku z nasilającymi się aktami wandalizmu m.in. na terenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej "Dolina Rzeki Leśnicy", przystanków autobusowych, niszczeniem koszy ulicznych, urządzeń zabawowych, znaków drogowych zwracamy się z Apelem do mieszkańców naszej Gminy o natychmiastowe informowanie organów policji o zauważonych przypadkach wandalizmu, o naruszeniach obowiązujących norm społecznych oraz ochrony środowiska.

Patrole policji nie są w stanie być wszędzie. Złapanie wandali na gorącym uczynku nie jest proste. Można jednak efektywniej wykorzystać dotychczasowy potencjał o ile nie pozostaniemy obojętni i będziemy reagować na zauważone nieprawidłowości. Musimy pamiętać, że troska o nasze mienie i bezpieczeństwo publiczne, to nie tylko zadanie policji, ale każdego z nas. By przeciwdziałać wandalizmowi konieczna jest współpraca mieszkańców ze stróżami prawa.

Zgodnie z art.288 kk. zniszczenie lub uszkodzenie cudzego mienia:
§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;
§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku;
Art. 143 kk.
§ 1. Kto ze złośliwości lub swawoli utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadza lub usuwa przyrząd alarmowy, instalację oświetleniową, zegar, automat, telefon, oznaczenie nazwy miejscowości, ulicy, placu lub nieruchomości, urządzenia służące do utrzymania czystości lub ławkę, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody albo obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego.
Art. 124 kk.
§ 1. Kto umyślnie niszczy, uszkadza, lub czyni niezdatnym do użytku mienie społeczne lub cudze mienie, jeżeli szkoda nie przekracza 25złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne,
§ 3 Jeżeli czyn nie godzi w mienie społeczne, ściganie następuje tylko na żądanie pokrzywdzonego,
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia, jeżeli przedmiotem czynu jest mienie społeczne, orzeka się, a jeżeli przedmiotem czynu jest inne mienie, można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Wszystkie zgłoszenia dotyczące niepokojących sytuacji przyjmuje:
- Posterunek Policji w Maszewie tel. 91 460 25 74?

Burmistrz Maszewa
mgr Jadwiga Ferensztajn

[13:46, 16-04-2010]