.:  Ogłoszenie dot. spisu wyborców

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Maszewa informuje,
iż został sporządzony spis wyborców
dla wyborów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,
który jest udostępniony
do wglądu mieszkańcom Gminy
– pokój Nr 13, tel. 418 78 43; 418 75 67
w godzinach od 8.00 do 15.30

[14:18, 28-05-2009]