AKTUALNOŚCI
.:  OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY

Burmistrz Gminy Maszewo ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Festiwal Teatralny w Nastazinie".

Pula środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji projektu wynosi: 3 000,00 zł.

Na realizacje zadania z zakresu kultury w 2008 r.Gmina Maszewo przeznaczyła kwotę18 000,00zł.

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych w tym niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Termin realizacji zgłoszonego projektu - 1 -31 lipca 2009 r.

Wymagany wkład własny podmiotu wynosi 25 %. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) wraz załącznikami dodatkowo wchodzącymi w skład oferty.

Regulamin konkursu dostępny jest:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Maszewie,
  3. na stronie internetowej Gminy.

Ponadto nazwę zadania i termin składania ofert publikuje się w lokalnej prasie.

Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane.

Oferty będą analizowane i oceniane pod względem merytoryczny, finansowym, ekonomicznym i kadrowym.

Ostatecznego wyboru oferty dokona Burmistrz Maszewa.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu składania

O wynikach konkursu podmioty, które złożyły oferty w konkursie zostaną powiadomione pisemnie w terminie 7 dni od jego rozstrzygnięcia.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Maszewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Maszewie, ul. Plac Wolności 2, z dopiskiem na kopercie: "Festiwal Teatralny w Nastazinie"- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2009 r. do godz. 15.00. Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta. Organizator konkursu zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Festiwal Teatralny w Nastazinie".

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

WNIOSEK


webmaster [11:34, 22-05-2009]  drukuj
Urząd Miejski w Maszewie
Pl. Wolności 2
72-130 Maszewo
tel.: +48 91 4187567
+48 91 4187843
+48 91 4023380
fax: +48 91 4187506
e-mail: urzad@maszewo.pl
Godziny pracy UM:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 - 15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów:
Poniedziałek: 12:00 - 16:30

Deklaracja dostępności

© UM w Maszewie 2019