PRZYPOMINAMY

O ZMIANIE SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz.19) z dniem 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób segregacji na terenie Gminy Maszewo.

Odpady segregowane będą gromadzone w 4 pojemnikach (workach):

zielonym (szkło),

żółtym (plastik, metale, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe odpady opakowaniowe),

niebieskim (papier),

brązowym (bio - np. trawa, liście, odpady kuchenne).

Odpady zmieszane pojemnik (worek): szary lub czarny.

Szczegółowe informacje:

www.maszewo.pl

tel.: (91) 402-33-86


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2018r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH REJON I.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH REJON II.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH REJON III.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH REJON IV.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WSPÓLNOTY I SPÓŁDZIELNIE.


Informacja w sprawie deklaracji

Od 1 czerwca 2018 roku obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie Uchwały Nr XXX/193/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dn. 26.04.2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.Zmiana wysokości stawki za odbiór odpadów komunalnych


APEL DO MIESZKAŃCÓW O UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU PRZED WŁASNĄ NIERUCHOMOŚCIĄ

Zwracamy się do Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania czystości i porządku przed własną posesją.

Prosimy o wystawianie pojemników/worków z odpadami przed wejście na teren posesji w dniu wywozu odpadów

( do godz. 7:00 ). Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej kulturze nie trzymajmy pojemników cały czas przed posesjami w obrębie pasa drogowego, ponieważ wygląda to nieestetycznie.

Urząd Miejski w Maszewie


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2018r.

Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacj


SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NA TERENIE GMINY MASZEWO

Zobowiązania unijne i ustawy krajowe nałożyły na Gminy obowiązek osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów tj.: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zasadniczy sposób zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, konsekwencją tego jest przejęcie przez Gminę obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

KONSTRUKCJA SYSTEMU JEST NASTĘPUJĄCA:

Mieszkańcy wnoszą do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a specjalistyczna firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu odbiera i zagospodarowuje wszystkie odpady komunalne zebrane od mieszkańców. Zebrane odpady kierowane są do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Słajsinie, gdzie poddawane są dodatkowym procesom selekcji i odzysku.

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT ORAZ ICH WYSOKOŚĆ, DEKLARACJE

 • deklaracje należy składać w terminie 14 dni od:

  • dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego lub kolejnego mieszkańca;

  • dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • obowiązek wnoszenia opłat powstaje za każdy miesiąc, w którym daną nieruchomość zamieszkuje mieszkaniec,

 • opłatę tą wnosi się co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w którym istnieje obowiązek ponoszenia opłaty,

 • opłaty dokonywać należy na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Maszewie Nr 81937510546800023130000020,

 • Druk deklaracji


 • PAMIĘTAJ !!!

  OPŁACA SIĘ SEGREGOWAĆ ODPADY

  ZAPŁACISZ MNIEJ ZA ICH WYWÓZ

  Na terenie Gminy Maszewo prowadzona będzie zbiórka:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

  • selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

   • szkła,

   • papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

   • odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

   • przeterminowanych leków i chemikaliów,

   • zużytych baterii i akumulatorów,

   • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

   • odpadów wielkogabarytowych,

   • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

   • zużytych opon,

   • odzieży,

   • tekstyliów.


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie. Lokalizacja: przedłużenie ul. Spacerowej.

  Odpady, wytworzone są w gospodarstwach domowych, których firma nie odbierze bezpośrednio można oddać bezpłatnie do PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW tzw. PSZOK

  • powstające w gospodarstwie domowym leki, chemikalia w ilości nieograniczonej,
  • zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów w ilości nieograniczonej ,
  • zużyte opony w ilości 8 szt. rocznie z jednego gospodarstwa domowego ,
  • odzież w ilości nieograniczonej ,
  • tekstylia w ilości nieograniczonej ,
  • odpady wielkogabarytowe w ilości nieograniczonej ,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej (kompletny).

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie otwarty w każdą środę od godz. 9:00-17:00.  PAMIĘTAJ:

  Zabronione jest spalanie, zakopywanie, wyrzucanie i składowanie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.


  ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI

  W celu prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, należy zapoznać się z wymogami przedstawionymi poniżej. Wymienione zostały poszczególne rodzaje odpadów ze wskazaniem pojemnika lub worka do jakiego powinny one trafić.

  ZANIM WYRZUCISZ:

  OPRÓŻNIJ opakowanie z resztek zawartości.

  OPŁUCZ zanieczyszczone opakowanie niewielką ilością zimnej wody.

  ODDZIEL drobne elementy, np. zszywki, lub metalowe/plastikowe krążki z szyjek butelek.

  USUŃ NAKRĘTKI i ETYKIETY z butelek plastikowych.

  ZGNIEĆ butelki PET, kartony, pudełka i puszki.

  NIE ROZBIJAJ butelek i słoików.

  Więcej informacji dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Gminy Maszewo można znaleźć na stronie www.maszewo.pl w zakładce _Gospodarka odpadami komunalnymi_ oraz pod nr telefonów:

  • Urząd Miejski w Maszewie (91) 402-33-86

  • Zakład Komunalny w Maszewie (91) 418-75-04


  CZYSTE ŚRODOWISKO TO NASZ WSPÓLNY SKARB

  NIE ZAŚMIECAJMY GO

  BY NASZE DZIECI I WNUKI MOGŁY SIĘ NIM NADAL CIESZYĆ

  Uchwały Rady Miejskiej w Maszewie regulujące NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI na terenie Gminy Maszewo:

  1. uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, PDF: U-XXII-137-2012.pdf, U-XXIII-148-2012.pdf, XXVII-167-2013.pdf, Uchwała XXIV/148/2017

  1. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-142-2012.pdf, XXVII-168-2013.pdf, Uchwała Nr XXVII/176/2017

  1. uchwała w sprawie wzoru deklaracji, PDF: Uchwała Nr XVIII/112/2016

  1. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PDF: U-XXIII-144-2012.pdf

  1. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności, PDF:
   XXVII-169-2013.pdf,
   Uchwała nr XVII/102/2016


© UM w Maszewie