.: Gmina Maszewo
Położenie: środkowowschodnia część województwa zachodniopomorskiego; południowy kraniec powiatu goleniowskiego. Gmina Maszewo graniczy z gminami: od północy z Osiną i Nowogardem, od wschodu z Dobrą i Chociwlem, od południa ze Starą Dąbrową i Stargardem Szczecińskim a od zachodu z Goleniowem.
Trasy komunikacyjne: droga nr 113 - Maszewo-Goleniów, droga nr 106 Pyrzyce - Nowogard.
Powierzchnia: gminy - blisko 211 km2 - 24 sołectwa. Powierzchnia miasta to 554 ha.
Liczba mieszkańców:gmina - ponad 8 tys. (wg stanu na 31 grudnia 2009 r. - 8415); miasto - ponad 3 tyś. stałych mieszkańców (na dzień 31 grudnia 2009 r. - 3171).
Charakter gminy: dominującym sektorem gospodarki w gminie jest rolnictwo, handel i usługi. W ewidencji działalności gospodarczej Gminy Maszewo, na dzień 31 grudnia 2009 r. zarejestrowanych było 535 podmiotów gospodarczych. Wg stanu użytkowania gruntów (na dzień 31.12.2005 r.) użytki rolne ogółem zajmują 15 858 ha co stanowi 73,39 % powierzchni gminy w tym grunty orne: 12160 ha czyli 57.81%. Średnia wielkość gospodarstwa w Gminie Maszewo wynosi 12,49 ha.
Atuty gminy: walory turystyczne, a przede wszystkim: urozmaicony, ekologicznie czysty krajobraz, lasy będące ostoją dla wielu gatunków zwierząt i ptaków chronionych, sąsiedztwo Puszczy Goleniowskiej, czyste (II klasa czystości) i zasobne w ryby jeziora, które zajmują ogółem powierzchnię 127 ha. Dużą zaletą jest także fakt, że nie zlokalizowano tutaj zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Stolica gminy - Maszewo położone w jej środkowo-południowej części, jest miasteczkiem wpisanym do rejestru zabytków i chlubi się blisko 730-letnią historią (prawa miejskie od 1278 r.). Tylko nieliczne miejscowości zachowały w całości (jak ma to miejsce w Maszewie), swój historyczny układ urbanistyczny oraz architekturę.
Zaopatrzenie w wodę - na potrzeby komunalne pracuje obecnie 12 stacji wodociągowych. Wodociągami grupowymi objęte są 24 wsie na terenie gminy Maszewo. 99,8% mieszkańców miasta i gminy zaopatrywanych jest w wodę z wodociągów grupowych bądź zbiorowych.
Gospodarka ściekowa - Maszewo już od 1991 r. posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o dużej przepustowości, na modernizacje której gmina stara się pozyskać środki unijne. Na obszarach wiejskich funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych - na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Dębicach i w Maciejewie. Zostały złożone wnioski o pozyskanie środków na przebudowę oczyszczalni ścieków w Maszewie, a także na budowę kanalizacji sanitarnej Darż - Maszewo i Dębice - Maszewo.
Gospodarka odpadami stałymi - w 1997 r. oddano do eksploatacji gminne wysypisko odpadów stałych. Od 2007 r. na podstawie umowy użyczenia eksploatacją wysypiska zajmuje się Celowy Związek Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Wysypisko zajmuje powierzchnię 4,5 hektara i zlokalizowane jest w miejscowości Wisławie w odległości 2 km od centrum Maszewa. Gmina Maszewo realizuje program selektywnej zbiórki odpadów. Gazyfikacja - sieć gazowa średniego ciśnienia zasila następujące miejscowości: Maszewo, Przemocze, Dąbrowica, Rożnowo i Darż. Zakończono budowę gazociągu do miejscowości Dębice - w trakcie są prace odbiorcze.
Drogi - przez teren gminy przebiegają 2 drogi wojewódzkie klasy "G": nr 106 i 113 oraz 2 klasy "Z" o numerach 141 i 145. Łączna ich długość to 45 km. Wszystkie te drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni 5,0 - 6,0 m. System dróg uzupełnia 18 dróg powiatowych o łącznej dł. 90 km oraz drogi gminne o łącznej dł. 18,5 km z czego 8 km to drogi twarde a 10 km - gruntowe.

Najważniejsze inwestycje wykonane w 2009 roku

 1. budowa nowej nawierzchni w ul. Leśnej w Maszewie oraz budowa drogi utwardzonej w obrębie geodezyjnym Wisławie, której całkowita wartość wyniosła blisko 3 mln 820 tyś. zł z czego połowę Gmina Maszewo otrzymała z budżetu państwa. Projekt uzyskał również dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w łącznej wysokości 245.861 zł. Partnerem projektu było również Nadleśnictwo Nowogard,
 2. budowa Świetlicy Wiejskiej w Radzanku, której uroczyste otwarcie nastąpiło 5 września w czasie trwania Dożynek Gminnych. W celu refundacji kosztów budowy świetlicy złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego - Wydziału Wdrażania RPO. Wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę podczas poszczególnych etapów weryfikacji i otrzymał dofinansowanie w wysokości 919 432,81 zł. W trakcie oceny merytorycznej i strategicznej projekt otrzymał łącznie 104,72 punkty co sklasyfikowało go na drugiej pozycji,
 3. ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Dolina rzeki Leśnicy" w Maszewie, wraz z uporządkowaniem koryta rzeki Leśnicy. Ścieżka ta stanowi pierwszy etap kompleksowego przedsięwzięcia jakim będzie ścieżka łącząca w sobie walory przyrodnicze, edukacyjne i historyczno - urbanistyczne na terenie miasta Maszewa. Docelowo elementami ścieżki będą: "Jezioro Młyńskie" w Maszewie, ścieżka "DOLINA RZEKI LEŚNICY" oraz ścieżka historyczna śladami maszewskich zabytków: Baszty Francuskiej, murów obronny oraz kościoła parafialnego ze znajdującym się na jego terenie pomnikiem przyrody. Na realizację I etapu tego przedsięwzięcia otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 50% , którego udzielił nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie. Obecnie przygotowujemy się do opracowania wniosku o dofinansowanie kontynuacji tej inwestycji,
 4. nowy chodnik wzdłuż ul. Jedności Narodowej (aleja kasztanowa), wraz z likwidacją przejazdu kolejowego w Maszewie. W roku 2010 wraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie planowane jest dokończenie tej inwestycji poprzez budowę chodnika po drugiej stronie ulicy oraz wymianę nawierzchni drogi na tym odcinku,
 5. zakończenie I etapu budowy chodnika w Jenikowie,
 6. zakończenie II etap budowy chodnika w Pogrzymiu,
 7. wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego oraz oczyszczenie i uzupełnienie elewacji na Baszcie Francuskiej. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. W ramach kontynuacji prac nastąpi II etapu remontu, który będzie obejmował wnętrze i cokół baszty. Na to zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 8. oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w Mieszkowie,
 9. remont świetlicy wiejskiej w Bielicach,
 10. wykonanie sieci wodociągowej w Wisławiu,
 11. budowa oświetlenia ulicznego w Kolonii Radzanek i uzupełnienie punktów świetlnych na ul. Leśnej w Maszewie,,
 12. ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na ulicy Słonecznej w Maszewie,
 13. przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku hotelu sportowego przy ul. Szkolna w Maszewie. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach programu "Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej",
 14. wykonanie boisk sportowych w miejscowościach: Mokre, Wałkno i Godowo. Uzupełniono wyposażenie placów zabaw na terenie gminy,
 15. na ukończeniu jest budowa remizy strażackiej w Przemoczu, której uroczyste otwarcie zaplanowaliśmy na ten rok,
 16. przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej w Dębicach,
 17. adaptacja pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Maszewie na kwotę 47 tyś. zł i w Szkole Podstawowej w Dębicach na kwotę blisko 16 tyś. zł.,
 18. zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Maszewie, na które Gmina Maszewo otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach w wysokości 23 tyś. zł.,
 19. zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie miejsca zabaw dla dzieci najmłodszych ze Szkoły Podstawowej w Rożnowie. Środki te otrzymaliśmy ramach rządowego programu "Radosna szkoła".
 
© UM w Maszewie